Vitajte na našom webe

 

Vítame Vás na webovej stránke Materskej školy Lekárovce.

 

Materská škola vznikla v roku 1985. Zriaďovateľom je Obec Lekárovce.
Materská škola má 1 triedu, ktorú navštevuje 19 detí vo veku od troch do šiestich rokov. Kolektív tvorí 5 zamestnancov, z toho 2 pedagógovia a 3 zamestnanci zabezpečujúci prevádzku materskej školy.

V materskej škole napĺňame túžbu dieťaťa po kontakte s rovesníkmi. Výchovné spoločenstvo významným spôsobom ovplyvňuje rozvíjanie pozitívnych osobnostných vlastností detí. Pedagógovia vyvážene rozvíjajú u detí perceptuálno - motorickú, kognitívnu a sociálno - emocionálnu oblasť. Pedagogický prístup sa opiera o pozitívnu výchovu, založenú na láske a dôvere k dieťaťu.
Pre deti predškolského veku zabezpečujeme celodennú starostlivosť v prípade záujmu rodičov aj poldennú starostlivosť. Dieťa v materskej škole absolvuje predprimárne vzdelávanie, ktoré končí dovŕšením šiesteho roku veku dieťaťa. Po ukončení vzdelávania dostane dieťa "Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania".

Poslanie materskej školy: 

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosť a zručnosti, otvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. Predprimárne vzdelávanie je uskutočňované podľa školského vzdelávacieho programu "Sláviček". Tento program rozvíja u deti vzťah k hudbe, spevu, tancu, ľudovej slovesnosti a zvykom. Vzdelávanie je zabezpečované  kvalifikovanými učiteľkami, ktoré zodpovedajú za bezpečnosť a zdravie dieťaťa počas pobytu v materskej škole. 

Veríme, že naša nová webová stránka Vám prinesie potrebné informácie.
Vaše príspevky a podnety sú vítané.
 

Bc. Tatiana Rozmošová
      riaditeľka MŠ
 

 

Kolektív materskej školy Vám a najmä Vašim deťom praje príjemne strávený školský rok v kolektíve kamarátov a v prostredí našej materskej školy.

 

Adaptačný proces detí v MŠ – pre rodičov predškoláčikov

Pre dieťa je pobyt v materskej škole prirodzeným obohatením jeho fyzického a duševného života. Čas strávený v materskej škole je naplnený zmysluplnými aktivitami a činnosťami. Vaše deti čaká prajné prostredie, svet hier, hudby a pohybu, živej a neživej prírody, kultúry, vedy a techniky.
V septembri nastúpia do MŠ deti prvýkrát. Pre väčšinu z nich znamená táto zmena stres. Pre deti prítomnosť mamy zaručovala istotu a pocit bezpečia, materská škola v nich vzbudzuje strach a neistotu. Ťažkosti dieťaťa pri začleňovaní do kolektívu sú individuálne, vychádzajú z temperamentu detí a ich osobnosti, z výchovného štýlu v rodine a z citovej väzby na matku.
Príchod dieťaťa do kolektívu znamená novú formu socializácie, rešpektovanie sociálnej potreby dieťaťa na spolužitie s rovesníkmi. Deti sa učia poznávať povahové vlastnosti, taktiky správania a spôsoby prispôsobovania sa iným deťom. Pre úspech adaptačného procesu je najdôležitejšia spolupráca rodičov a učiteliek. Informácie rodičov o povahe a správaní dieťaťa pomáhajú ľahšie zvládnuť toto náročné obdobie. Dôležitá je jednotnosť, dôslednosť a trpezlivosť zo strany rodičov a učiteľov. Rodičia musia rozprávať s dieťaťom o materskej škole veľmi pekne, nerobiť z nej strašiaka, motivovať dieťa, aby sa do materskej školy a za kamarátmi tešilo. 

Zopár rád pre bezbolestnejšie prvé chvíle v septembri : 
1. Zobúdzajte deti skôr aby ste predišli časovému stresu. 
2. Buďte pokojní, ak dieťa začne ,,vyjednávať“. 
3. Nesľubujte odmeny za to, keď pôjde do MŠ bez plaču. 
4. Rozprávajte dieťaťu cestou do MŠ čo budete robiť. 
5. Ak dieťa plače a nereaguje na slová, odlúčenie čo najviac urýchlite.  
6. S dieťaťom sa rozlúčte nežne a rozhodne odíďte. 
7. Rozhovory s učiteľkou v ranných hodinách dieťa rozrušujú (informácie získavajte popoludní ! ). 
8. Porozprávajte dieťaťu čo budete robiť keď sa vráti z MŠ. 
9. Ak je lúčenie bolestné a plačlivé, zbytočne ho nepredlžujte, pani učiteľky vedia ako dieťa zaujať.
10.Pre dieťa prichádzajte usmiata, veselo komentujte dianie v MŠ (dieťa musí nadobudnúť pocit, že je všetko v poriadku).